Handelsbetingelser

1. Generelt

Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter nævnt som ”betingelser”) for WORKSONLINE – A.P. Møllers Allé 9C, 2791 Dragør, (herefter nævnt som ”WO”) for leverancer i form af, men ikke udtømmende:

* Konsulentydelser herunder rådgivning, salg af abonnementer og produkter, samt individuelle aftaler, for så vidt angår tillægsydelser til Kunden.

Købers (herefter betegnet som ”Kunden”) generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af Kundens salgsdokumenter, herunder accept, kommer ikke i betragtning.

Det gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme.

2. Parterne

Parterne i denne aftale er Kunden og WO. Er Kunden en juridisk person/virksomhed, skal Kunden ved aftaleindgåelsen give WO oplysning om virksomhedens navn, CVR, adresse, telefonnummer, kontaktperson og selskabsform.

Kunden må ikke, uden skriftlig tilladelse fra WO, lade abonnementer overtage eller på anden måde lade andre disponere over driftsaftalen.

Abonnementet må således ikke anvendes til formidling af indhold eller tjenester for andre end Kunden eller dennes virksomhed. WO tillader ikke overdragelse af driftsaftalen eller tilhørende tillægsydelser til tredjemand.

3. Fortrolighed

Oplysninger, udleveret til Kunden i forbindelse med aftalen, er fortrolige og bør opbevares et sikkert sted, og må ikke videregives til tredjepart.

Bortkommer disse oplysninger, kan Kunden kontakte WO, som kan udlevere informationerne til Kunden. Kunden bærer selv ansvaret ved eventuelt misbrug af disse oplysninger.

Kunden hæfter for alt forbrug på abonnementet. I tilfælde af tredjemands misbrug af Kundens abonnement, påhviler det Kunden at dokumentere dette.

Ved mistanke om misbrug skal Kunden straks underrette WO. Materiale til og fra Kundens elektroniske postkasse er fortroligt. WO er ikke berettiget til at læse eller på anden måde videregive information til tredjemand omkring aktiviteter i relation til Kundens abonnement.

WO videregiver alene information, når dette kan kræves med henvisning til gyldig lovhjemmel af f.eks. myndigheder, domstole eller i tilfælde af lovovertrædelser.

4. Tilbud

WO’s skriftlige tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder, hvis overensstemmende accept ikke er kommet frem til WO inden 8 hverdage fra tilbuddets datering.

Mundtlige tilbud skal accepteres straks. Alle tilbud er gyldige, såfremt en underskrift fra Kundens side er modtaget (agent/repræsentant for virksomheden).

5. Priser

Alle priser angives i danske kroner (DKR/DKK) ekskl. moms, fragt, told, skatter og andre afgifter.

Såfremt priserne for den tilbudte eller aftalte leverance ændres som følge af ændringer i:

* Indkøbspriser

* Råvarepriser

* Valutakurser

* Fragt

* Told

* Skatter

* Afgifter

WO er berettiget til at ændre tilbudte og/eller aftalte priser for Kunden medmindre andet er aftalt. Omfattes leverancen af en benyttet prisliste fra WO, Standardbetingelser fastsættes prisen for leverancen på grundlag af den prisliste, som er gældende på leveringstidspunktet.

Alle løbende abonnementer (driftsaftaler og hosting) reguleres med nettoprisindekset en enkelt gang hvert år.

6. Betaling

WO fakturerer i henhold til den enhver tid værende sædvanlige timepris og efter medgået tid, eller ved mindre opgaver den aftalte faste pris.

For større projekter er fast pris eller estimat anført i forbindelse med accepteret løsningsbeskrivelse. Betalingsplan fremgår typisk af løsningsbeskrivelsen.

Hvor det ikke specifikt fremgår, at der er tale om fast pris, faktureres udførelsen efter regning i henhold til den anvendte tid på projektet. WO kan fakturere projekter løbende pr. måned efter færdiggørelsesgraden eller ved afslutning af et projekts enkelte faser.

Regninger forfalder til betaling 8 dage efter udstedelse. Tidsforbrug til transport, møder og relaterede udgifter for møder, der ikke er planlagt i projektplanen, kan faktureres særskilt, såfremt dette meddeles forud for det aktuelle møde.

Projekter ud over løsningsbeskrivelsen faktureres efter regning, medmindre, der er afgivet fast pris for disse.

7. Produktinformation og produktændringer

Oplysninger i produktinformation er kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt af WO skriftligt henvises hertil. WO forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i alle produktspecifikationer, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for Kunden.

Tegninger, kravspecifikationer og lignende, som er udleveret af WO før eller efter aftalens indgåelse, forbliver WO’s ejendom og må ikke videregives uden WO skriftlige samtykke.

8. Leveringstidspunkt og risikoovergang

Medmindre andet er særskilt aftalt, anses levering for sket, når den aftalte løsning er implementeret og tilgængelig for Kunden samt accepteret af Kunden.

WO påtager sig ikke noget ansvar for 3.parts ydelser, installation, implementering m.v., medmindre andet er aftalt.

Risikoen for produkterne overgår til Kunden senest ved levering.

9. Leveringstid og kundetest

Leveringstiden er fastsat af WO efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved tilbuddets fremsættelse og/eller aftalens indgåelse.

Medmindre andet skriftligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 25 arbejdsdage i enhver henseende som rettidig levering, således at Kunden ikke af denne årsag kan udøve nogen beføjelser over for WO.

WO skal uden ugrundet ophold meddele Kunden om ændringer i leveringstiden. Kunden skal teste de til enhver tid leverede løsninger.

Kunden har 5 arbejdsdage efter levering til at teste løsninger, og efter denne periode betragtes det leverede for godkendt medmindre Kunden har påberåbt eventuelle fejl og eller mangler.

10. Browser support

Som udgangspunkt vil online løsninger leveret af WO virke på de seneste versioner af Google Chrome, Mozilla Firefox og Microsoft Internet Explorer.

Det gælder fra den dag aftalen for løsningen bliver indgået.

Dog tages der forbehold for tredjepartssystemer samt kundekrav som kan have indflydelse på hvordan WO implementerer disse løsninger. I så fald skal der aftales særskilt med Kunden hvordan løsningerne skal implementeres.

11. Materialehåndtering

Det påhviler WO at opbevare udleveret materiale fortroligt, og såfremt Kunden ønsker materiale returneret har WO pligt til at opbevare materialet sikkert og tilbagelevere dette efter afslutning af projekter.

Hvis ikke andet er aftalt, påhviler det Kunden at levere materiale til udvikling af hjemmesider etc. i form af tekst, billeder, oplysninger om henvisnings-links etc.

Lovet leveringstid regnes fra den dato AL materiale er modtaget fra Kunden til første præsentation af siden, og evt. forsinkelser grundet 3. part lægges til leveringstiden.

Såfremt WO skal stå for fotografering vil dette foregå efter gældende timepriser, det samme gælder, hvis WO skal fremfinde billeder fra eks. ColourBox eller lignende billeddatabaser.

Det påhviler alene Kunden, at billedmateriale er fri og ubehæftet for ophavsret, og WO kan forlange disse billeder fjernet fra hjemmesider etc., såfremt der skabes tvivl herom. Kræves der videre billede-håndtering i form af ændring i størrelse, filtype, opgave til frilægning eller transparent baggrund etc. vil det blive afregnet efter forbrugt tid pr. påbegyndt time til gældende timepris.

12. Søgemaskineoptimering – SEO

Til hjemmesider som er bestilt med SEO eller hvor SEO er et tilvalg til et website som WO ikke har kontrol over, sikrer WO at alle de vigtigste parametre udføres i denne proces.

WO bestræber sig på at hjemmesiden opnår de bedst mulige resultater, men kan f.eks. ikke garantere bestemt søgeordsplaceringer, da det udelukkende er de enkelte søgemaskiner såsom eks. Google, der er ansvarlige herfor.

Da søge-tjenester, herunder Google, er 3. parts leverandører, fraskriver WO sig ethvert ansvar for drift, sikkerhed og support til disse tjenester.

13. Google AdWords annoncering

WO sørger for at benytte sig af de bedste metoder til at sørge for effektiv annoncering via Google AdWords, men kan ikke garantere et bestemt resultat.

WO sørger dog for at benytte alle parametre der sikrer den bedst mulige løsning for Kunden.

Da søge-tjenester, herunder Google, er 3. parts leverandører, fraskriver WO sig ethvert ansvar for drift, sikkerhed og performance til disse tjenester.

14. Projektledelse

Til ethvert udviklingsprojekt af eks. hjemmesider, anløber der tidsforbrug til eks. møder, korrekturer, intern kommunikation, mailkorrespondance og lign.

Hvis der ikke er aftalt en fastpris til projektledelse, vil denne håndtering ske til gældende timepris pr. påbegyndt time. Rapport over anløbende timer udleveres på forlangende via e-mail.

15. Ordrebekræftelse

Hvis en ordrebekræftelse er opgivet som en over- slagspris, må det påregnes, at prisen kan variere +/- 25 %, da et sådan projekt er baseret på forventningerne til det anslåede timeforbrug projektet vil andrage.

Hvor overslag er angivet vil afregning ske med udgangen af hver måned i projektforløbet.

16. Designrettighed

Al design layout udarbejdet af WO, indehaves og er beskyttet af ophavsretsloven. Kunden har den fulde ophavsret så snart, der er betalt for ydelsen.

17. 3. parts aftaler (Moduler, gateways etc.)

I forbindelse med etablering af løsninger fra samarbejdsparter til eks. betalingsløsning (F.eks. QuickPay eller PayPal), vil der såfremt en fejl opstår som følge af opdateringer eller ændringer fra disse, ske en afregning fra WO.

Anløbet tidsforbrug til support af denne art, vil blive afregnet efter gældende timepris.

18. Mangler og reklamation

Ved levering skal Kunden straks, og senest inden 5 dage fra varens modtagelse, foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.

Hvis Kunden vil påberåbe sig en mangel, skal Kunden straks, efter mangler er eller burde være opdaget, give WO meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består.

Såfremt Kunden har eller burde have opdaget manglen, og Kunden ikke har reklameret som anført, kan Kunden ikke senere gøre manglen gældende. Efter WO’s valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, om leveret, eller købesummen for det solgte blive krediteret Kunden.

Har Kunden ikke inden 2 måneder efter leveringsdatoen påberåbt sig en mangel over for WO, kan Kunden ikke senere gøre den gældende. Forandring af eller indgreb i det solgte uden WO’s skriftlige samtykke fratager WO’s for ethvert ansvar og enhver forpligtelse i relation til eventuelle mangler ved det solgte.

WO kan ikke gøres ansvarlig for tredjepartssystemers virkemåder eller ændringer af disse samt deres indflydelse på resten af systemet.

19. Ejendomsrettigheder

Når Kunden har betalt det fulde beløb for opgaven/produktet og WO har leveret det aftalte opgave/produkt, overgår rettighederne for produktet til Kunden.

Dette omfatter produkter/opgaver, som er aftalt i henhold til den konkrete aftale og kan være, men er ikke udelukkende udvikling af:

* Websites

* Grafisk arbejde

* Specieldesignet Software (kildekode)

* Apps

* Tekst, dokumentation m.m.

20. Opsigelse

Opsigelsen af aftaler kan ske med 1 måneds varsel fra Kundens side.

Kundens aftale faktureres automatisk for året forud ved ordrebekræftelsen, og afhængig af tidspunktet for ophør, vil der blive afregnet for resten af året frem til og med den måned på året, hvor aftalen blev indgået.

Kundens abonnement fornyes automatisk indtil det opsiges i overensstemmelse med ovennævnte opsigelses-regler, medmindre andet er aftalt. WO kan opsige abonnementet med 30 dages varsel til en abonnementsperiodes udløb, medmindre det drejer sig om misligholdelse.

Forudbetalt abonnement refunderes ikke, såfremt abonnementet opsiges inden abonnementsperiodens udløb. Kunden hæfter således for eventuelle tilgodehavender WO måtte have, samt for eventuelle betalinger, såfremt en ny abonnements-periode er påbegyndt. Opsigelse fra Kundens side skal ske skriftligt til WO.

Ved abonnementets udløb efter lukning er WO berettiget til, straks og uden yderligere varsel, at slette eventuelle hjemmesider og e-mail adresser. Kundens data fra evt. hjemmesider og e-mail adresser m.v. slettes i WO’s systemer senest 30 dage efter abonnementets ophør.

En eventuel genåbning af et lukket abonnement kræver fremsendelse af nye adgangskoder mm. og et gebyr for det ekstra arbejde, der pålægges WO i denne forbindelse.

21. Force majeure

WO er ikke erstatningsansvarlig over for Kunden for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art, og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for WO’s kontrol, herunder:

* Arbejdskonflikter (strejker og lockouts)

* Brand

* Krig

* Oprør

* Indre uroligheder

* Vejrlig og naturkatastrofer

* Valutarestriktioner

* Offentlig beslaglæggelse

* Import- og eller eksportforbud

Afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder:

* Energiforsyning

* Væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser

* Valutaudsving

Produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes WO, samt indtrædelse af force majeure og/eller hardship hos relevante underleverandører.

22. Produktansvar

For produktansvar hæfter WO og/eller er WO ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar.

Kunden skal straks underrette WO, hvis tredjemand gør produktansvar gældende over for Kunden. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er WO ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

Bliver WO sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer Kunden at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgte ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.

23. Tvister, lovvalg og værneting

Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved Københavns Byret i første instans.

Dansk International privatret, der henviser til fremmed ret, samt Den Internationale Købelov (CISG) finder dog ikke anvendelse.

 

Webhotel betingelser

Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder almindelige betingelser for webhoteller (herefter nævnt som ”webhotel betingelser”) for WORKSONLINE ApS – A.P. Møllers Allé 9C, 2791 Dragør, (herefter nævnt som ”WO”). Betingelser gælder for webhoteller baseret på Amazon EC2 også kaldet AWS herefter kaldet ”Webhotel”.

Når kunden bestiller et Webhotel hos WO så samtykker kunden herved at der er indgået en bindende aftale mellem WO og kunden.

Da et Webhotel hos WO er specielt tilpasset den enkelte kunde er der ingen fortrydelsesret jf. Forbrugeraftalelovens kapitel 4, § 12, stk. 2.

1. Webhotel Abonnement

Alle abonnementer gælder for 12 (tolv) måneder ad gangen.

WO forbeholder sig retten til at ændre i abonnementsbetingelser med 45 dages varsel pr. e-mail. Ændringer i priserne vil gælde fra næstkommende abonnementsperiode.

2. Opsigelse

Opsigelse skal ske skriftligt senest 1 (en) måned før abonnementets ophør. Det skal tydeligt angives hvilke ydelser der ønskes opsagt samt kunde oplysninger. Ellers afregnes der for næste abonnementsperiode.

Hvis kunden ikke overholder WO betalingsbetingelser kan WO ophæve abonnementet øjeblikkeligt uden at tilbagebetale evt. restbeløb.

3. Sikkerhedskopier

WO tager en daglig sikkerhedskopi af filer og databaser på hvert Webhotel. Hver sikkerhedskopi lagres i 120 dage. Kunden kan få genoprette deres website fra en tidligere sikkerhedskopi ved at rette

henvendelse til WO. Det er op til kunden at rekvirerer sikkerhedskopier fra WO hvis kunden ønsker yderligere sikkerhed for at data ikke bliver tabt.

4. Afhjælpning og support

Der er 24 timers overvågning på hvert Webhotel og vagthavende vil blive notificeret ved evt. fejl umiddelbart. Fejl søges afhjulpet hurtigst muligt.

Hastigheden på rettelse af fejlen kan svinge alt efter hvilke type fejl det er. Dog vil WO tage handling lige så snart de er opmærksomme på fejlene.

Uden for normal arbejdstid kan reaktionstiden inden fejlretning påbegyndes forventes at være længere, idet der skelnes på om fejl sker aften, nat eller tidlig morgen.

Ønskes der support uden for normale åbningstid der ikke omhandler driftsproblemer, afregnes efter gældende timepris.

WO forbeholder sig endvidere ret til et antal planlagt vedligeholdelse i løbet af et år, typisk i forbindelse med opgraderinger, flytning af udstyr eller andet som kan medføre manglende tilgængelighed.

Disse vedligeholdelsestidspunkter vil normalt udføres i tidsrummet 24-06, men kan forekomme i almindelig kontortid, hvis sikkerheden for netværket eller en server i almindelighed skønnes at kunne kompromitteres.

WO’s normale åbningstid for support er kl. 8.00 til kl. 16.00 i hverdage.

5. Ansvar

Det er kundens ansvar at materiale lagt på webhotellerne overholder dansk lovgivning og ikke krænker tredjemands rettigheder.

Et Webhotel hos WO må ikke bruges som ekstra harddisk plads til lagring af store filer f.eks. ZIP filer, mp3 og lignende. Det er ikke tilladt at have store filarkiver liggende til download.

Det er ikke tilladt at belaste webhotellerne med konstant upload, feeds eller API kald som ikke er aftalt med WO.

Det er ikke tilladt at bruge mail serverene hos WO til at udbyde mail tjenester til bruger som ønsker at købe konti. Det er ikke tilladt at udbyde mail tjenester.

Kunder der misbruger WO’s eller egne e-mail systemer til afsendelse af SPAM, malware, vira m.m. kan opkræves for de omkostninger dette måtte påføre WO.

Det er ikke tilladt at videresælge ydelser/tjenester leveret af WO.

Overtrædelse af ovenstående regler kan medføre øjeblikkelig lukning af webhotellerne uden forudgående varsel af WO.

WO fralægger sig ethvert ansvar og kan ikke gøres økonomisk ansvarligt for:

* Tab af data eller reetablering af data.

* Teknisk nedbrud

* Hacker angreb eller skade påført af tredjepart.

* Fejlopsætning af webhoteller, software eller systemer.

* Fejl i kode på software der ligger på webhoteller. Dog bestræber WO sig på at rette fejl hurtigst muligt.

* Manglende funktionalitet på webhoteller.

* Tab af forventet avancer.

* Hændelser grundet force majeure, strejker, blokade, lockout, boykot, hærværk, indbrud, terror, sabotage, brand, eksplosioner, svigt i telekommunikation og strømforsyninger og andre udefrakommende forhold.

Det er hver kundes ansvar at vedligeholde kontaktoplysninger således at WO altid er i stand til at kontakte kunden.

6. Domæner

Bestilling af domæner af domæner gennem WO sker efter først til mølle princippet. WO kan ikke gøres ansvarligt hvis domænet er afsat til anden side. Kunden er selv ansvarlig for, at et domænenavn ikke krænker tredjemands navn, varemærke eller immaterielle rettigheder. WO kan ikke stilles til ansvar for om registrering/flytning af domæner sker eller hvor lang tid det kan tage.

WO har hverken juridisk eller teknisk kontrol over domæner. Domænerne vedligeholdelse ikke af WO men af den organisation som myndighederne har pålagt opgaven. Det vil sige at ved alle tvister ang. .dk domæner henvises til den organisation.

For .dk domæner henvises der til den organisation. DK-hostmaster (dk-hostmaster.dk) står som bestyrer .dk domæner.

Ved andre domæner f.eks. .com er der organisationer i de relevante lande som bestyrer dem. Det vil sige at ved alle tvister ang. disse domæner henvises til disse organisationer.

Kunden påtager sig at skadesløsholde, forsvare og godtgøre TLD-administratoren og WO samt disses ansatte mod alle sådanne krav, tab, forpligtelser, omkostninger og udgifter (herunder rimelige advokatsalærer og retslige udgifter), som måtte udspringe af eller have forbindelse til registreringen af domænenavnet.

Gebyrer og omkostninger varierer for hver organisation. WO forbeholder sig retten til at fakturerer kunden for omkostninger WO har ved oprettelse af domæner.

7. Trafik

Der er fri trafik på WO webhoteller.

I visse tilfælde vil WO vurderer kundens trafik forbrug til af være for højt f.eks. pga. mange besøgende og i disse tilfælde er det nødvendigt at finde en anden webhotel løsning der passer til forbruget. Pris og betingelser udarbejdes i samarbejde med kunden.

WO forbeholder sig retten til at lukke/suspenderer et hvert webhotel i tilfælde af grov udnyttelse. WO vil vurderer hvornår der at tale om grov udnyttelse af fri trafik. WO vil da kontakte kunden for at finde en løsning.

8. Drift

WO forbeholder sig ret til uden varsel at begrænse eller indskrænke adgangen til webhotellerne eller omfanget af de ydelser, som indgår i et abonnement. Det kan ske i tilfælde hvor WO anser en sådan begrænsning for nødvendig af hensyn til drifts- og/eller sikkerhedsmæssige forhold. Amazon EC2 (AWS) garanterer 99% oppetid for deres systemer. Vær opmærksom på at force majeure, svigt i telekommunikation og strømforsyninger og andre udefrakommende forhold kan have indflydelse på den oppetid kunden kan opleve.

9. Betalingsbetingelser

Ved overskridelse af betalingsfristen på fakturaen forbeholder WO sig retten til at opkræve et rykkergebyr på 200 kr. + fakturabeløbet. Bliver det nye beløb ikke betalt 8 dage efter forbeholder WO sig retten til at sende sagen til inkasso og/eller gå rettens vej. Kunden vil bliver opkrævet WO’s omkostninger til inkasso og/eller advokat.

Ved manglende betaling forbeholder WO sig retten til at lukke/suspenderer webhotellet

Faktura sendes pr. e-mail til kunden medmindre andet er aftalt.

10. Andet

WO forbeholder sig retten til videregive alle relevante oplysninger til de danske myndigheder i det omfang dette er påkrævet såfremt WO bliver vidende om strafbare forhold eller aktiviteter.

11. Tvister, lovvalg og værneting

Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved Københavns Byret i første instans.

Dansk International privatret, der henviser til fremmed ret, samt Den Internationale Købelov (CISG) finder dog ikke anvendelse.